Algemene Voorwaarden

BETALINGSVOORWAARDEN

1. Door beroep te doen op de diensten van Advocaat Isabelle Parmentier B.V., verzaakt de cliënt aan de toepassing van zijn/haar eigen betalingsvoorwaarden. Alle betalingsverzoeken van Advocaat Isabelle Parmentier B.V. zijn binnen de 10 dagen betaalbaar te 2970 Schilde, De Nachtegaal 31, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst.

2. Iedere vertraging in betaling brengt voor de cliënt de verplichting mee van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest te betalen van 2% per maand en dit vanaf de dag na de vervaldag.

3. Iedere door Advocaat Isabelle Parmentier B.V. verzonden aanmaning, brengt van rechtswege een extra kost voor de cliënt met zich mee ten belope van 25 euro per aanmaning.

4. Ingeval van gerechtelijke invordering zal een conventionele schadevergoeding ten belope van 10% op het gehele openstaande bedrag, met een minimum van 80 euro, alsmede de gerechtskosten in rekening worden gebracht.

5. Indien betalingsverzoeken onbetaald blijven, ondanks ingebrekestelling van onzentwege, behoud Advocaat Isabelle Parmentier B.V. zich het recht voor geen verdere prestaties meer te leveren. Advocaat Isabelle Parmentier B.V. zal en kan niet instaan voor eventuele schade die hiervan het gevolg zou kunnen zijn.

6. Eventuele klachten dienen per aangetekend schrijven te worden overgemaakt binnen 10 dagen, te rekenen vanaf de facturatiedatum.

7. Alle facturen, betalingsverzoeken en de algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn, alsook de geldigheid, uitlegging of uitvoering ervan, met inbegrip van gevolgen en geschillen die er uit voortspruiten, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht. De toepassing van enig ander recht wordt expliciet uitgesloten.

8. Alle facturen, betalingsverzoeken en de algemene voorwaarden die hierop van toepassing zijn, alsook de geldigheid, uitlegging of uitvoering ervan, met inbegrip van gevolgen en geschillen die er uit voortspruiten, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de Belgische Rechtbanken, meer bepaald de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen.

9. De aansprakelijkheid van Advocaat Isabelle Parmentier B.V. is beperkt tot het bedrag dat maximaal kan worden uitgekeerd door de beroepsverzekeraar.